Thường trực HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, NHIỆM KỲ 2011 - 2016 
                                ********************                                

 

                                                                       

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

 

Đ/c: Hoàng Mi Ca
Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
 
 Đ/c Hoàng Văn Trọng
Phó Chủ tịch TT HĐND huyện 
 
 
Đ/c: Nguyễn Văn Hùng
Phó Chủ tịch HĐND huyện