Chương trình công tác tháng

STT Title Ngày đăng File
1 Chương trình công tác tháng 2/2017 28/02/2017
2 Chương trình công tác tháng 1/2017 28/02/2017
3 chương trình công tác tháng 12 năm 2016 27/12/2016
4 Lịch công tác tháng 11/2016 27/12/2016
5 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 13/10/2016
6 Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 13/10/2016
7 Chương trình công tác tháng 08 năm 2016 13/10/2016
8 Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 13/10/2016
9 Chương trình công tác tháng 06 năm 2016 13/10/2016
10 Chương trình công tác tháng 05 năm 2016 13/10/2016
11 Chương trình công tác tháng 04 năm 2016 13/10/2016
12 Chương trình công tác tháng 03 năm 2016 13/10/2016
13 Chương trình công tác tháng 02 năm 2016 13/10/2016
14 Chương trình công tác tháng 12/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
15 Chương trình công tác tháng 9/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
16 Chương trình công tác tháng 8/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
17 Chương trình công tác tháng 7/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
18 Chương trình công tác tháng 6/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
19 Chương trình công tác tháng 5/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
20 Chương trình công tác tháng 4/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
21 Chương trình công tác tháng 2/2014 của UBND huyện Sơn Động 05/03/2014
22 Chương trình công tác tháng1/2014 của UBND huyện Sơn Động 12/02/2014
23 Chương trình công tác tháng12/2013 của UBND huyện Sơn Động 02/12/2013
24 Chương trình công tác tháng 11/2013 của UBND huyện Sơn Động 02/12/2013
25 Chương trình công tác tháng 10/2013 của UBND huyện Sơn Động 02/12/2013
26 Chương trình công tác tháng 9/2013 của UBND huyện Sơn Động 02/12/2013
27 Chương trình công tác tháng 8/2013 của UBND huyện Sơn Động 02/12/2013
28 Chương trình công tác tháng 7/2013 của UBND huyện Sơn Động 02/12/2013
29 Chương trình công tác tháng 6/2013 của UBND huyện Sơn Động 02/12/2013