Chiên Sơn: Hội thảo tổng kết mô hình Ngô lai SSC 131 và mô hình Phân dúi trên lúa chiêm xuân

Ngày 2/7, UBND xã Chiên Sơn phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam(SSC), Công ty TNHH MTV Thành Tuyết tổ chức hội thảo tổng kết mô hình ngô lai đơn SSC 131 và mô Xem tiếp